Browsing: Báo cáo

Nội dung trích dẫn Tải
Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Khối các cơ quan Và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021
Thông tin báo cáo định kỳ
Báo cáo 147-BC/ĐTN-ĐGS: Kết quả Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030” tại Đảng ủy Công ty Điện lực tỉnh Trà Vinh
Báo cáo 148-BC/ĐTN-ĐGS: Kết quả Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030” tại Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh
Báo Cáo 121-BC/ĐTN: Tổng kết Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2019
Báo cáo 122-BC/ĐTN: Kết quả tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020