Browsing: Chương trình

Nội dung trích dẫn Tải
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2022
Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 – 2022.
Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021
Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 – 2021
Kế hoạch Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”
Chương trình 15-CTr/ĐTN: Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2020
Chương trình chi tiết Hội nghị Giao ban Đoàn khối khu vực Miền Nam, lần thứ I, năm 2020