Browsing: Quyết định – Quy chế

Nội dung trích dẫn Tải
Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2022 – 2027
Quyết định Về việc thành lập đội ngũ Báo cáo viên Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2022 – 2027
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2022
Quyết định Về việc ban hành bộ giao ước thi đua Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Đối với các Đoàn trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDTX – HNDN năm học 2021 – 2022
Quyết định về việc công nhận kết quả, đánh giá phân loại thi đua các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp năm 2021
Quyết định Về việc xếp loại thi đua đối với các Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX – HNDN trực thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, năm học 2020 – 2021
QĐ về việc ban hành bộ giao ước thi đua Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Đối với các Đoàn trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDTX – HNDN năm học 2020 – 2021
Quyết định về việc công nhận kết quả, đánh giá phân loại thi đua các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp năm 2020
Quyết định về việc công nhận công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở năm 2020
Quyết định thành lập Ban Biên tập website Đoàn Khối!
Quyết định ban hành bộ tiêu chí thi đua công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2020
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Quyết định 06-QĐ/ĐTN: Ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh Trà Vinh khóa VI nhiệm kỳ 2017-2022